Fulltime | Vast | Nederland

Q-bital Healthcare Solutions is een snel groeiend bedrijf. Wij zijn onderdeel van Vanguard Healthcare Solutions, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde, particuliere, internationale leverancier van infrastructuur en klinische diensten ter ondersteuning van klanten in de gezondheidszorg wereldwijd. Vanguard Healthcare Solutions is opgericht in 1999.

Onze speciaal ontworpen en gebouwde mobiele en modulaire faciliteiten voorzien onze klanten van nieuwe of vervangende zorgruimtes waaronder operatiekamers, endoscopie suites en sterilisatie en diagnostische afdelingen.

Voor ons kantoor/locatie in Nieuwegein zijn wij op zoek naar een Werkvoorbereider Bouw.

Je werkt in het team Werkvoorbereiding met een hoofd en collega-werkvoorbereiders bouw en installatietechniek. Ook werk je ook samen met het team bouwkundig tekenaars. Als Werkvoorbereider bouw ben je de spil tussen de ontwikkeling en ontwerpfase en de realisatie en werk je mee aan projecten met maatschappelijke impact.

Verantwoordelijkheden van de Werkvoorbereider bouwtechniek:

 • Opstellen en beheren van werkvoorbereidingsplanningen voor projecten;
 • Opstellen bestellijsten materiaal en capaciteitsplanningen installatietechnisch personeel;
 • Voorbereiding en inkoop van materialen cq. uit te besteden werkzaamheden;
 • Afstemmen van de werkzaamheden met engineers, leveranciers en onderaannemers;
 • Bewaken van correcte en tijdige gegevensverstrekking aan leveranciers en onderaannemers;
 • Beoordelen van tekeningen en technische omschrijving behorend bij project;
 • Samenstelling uitvoeringsmap met productie- en assemblagedocumentatie alsmede bewaken dat de juiste werktekeningen in de productiehal en op de bouwplaats zijn;
 • Signaleren van meer- en minderwerk en (laten) opstellen van meer- en minderwerkvoorstellen;
 • Beheren van de bestaande en opstellen van nieuwe materiaalspecificaties;
 • Opstellen en bewaken van keurings- en validatieplannen.
 • Onderhouden contacten met en inschakelen van leveranciers en onderaannemers in binnen- en buitenland;
 • Verzorgen projectadministratie (werkmappen) van ontvangst opdracht tot aan oplevering en revisie;
 • Opvragen en verkrijgen van certificaten van onderaannemers en leveranciers voor oplevering;
 • Inventariseren welke bestaande modules geschikt zijn voor hernieuwde projectinzet en welke onderhouden of gerenoveerd dienen te worden.

Voordelen als jij bij Q-bital werkt:

 • Een internationale, uitdagende en dynamische werkomgeving
 • Marktconform en concurrerend salaris
 • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
 • De werkmentaliteit (can-do-benadering) van een klein bedrijf met de zekerheid van een grote onderneming

Gevraagde voorwaarden aan de Werkvoorbereider bouwtechniek:

 • HBO werk- en denkniveau, richting bouwkunde of installatietechniek
 • Ervaring als Werkvoorbereider bouwtechniek, idealiter minimaal 3 jaar
 • Goede Office 365-vaardigheden, vooral Excel
 • Vloeiend Nederlands en, bij voorkeur, goede beheersing Engels

Voor meer informatie of om te solliciteren naar deze vacature, stuur uw CV en motivatiebrief, inclusief salarisverwachtingen naar: careers@q-bital.com

Solliciteer hier

Sluitingsdatum: 27 januari 2023

Wij streven naar een diverse en inclusieve werkplek en moedigen voldoende gekwalificeerde sollicitanten met uiteenlopende achtergronden ten zeerste aan om te solliciteren en ons team te versterken.


Full-time | Permanent | The Netherlands

Q-bital Healthcare Solutions is a fast-growing company. We are part of Vanguard Healthcare Solutions, a UK-based, privately owned, international provider of infrastructure and clinical services supporting healthcare clients worldwide. Vanguard Healthcare Solutions was established in 1999.

Our purpose-designed and built mobile and modular facilities provide our clients with new or replacement healthcare spaces including operating theatres, endoscopy suites and sterilisation and diagnostic departments.

For our office / site in Nieuwegein, we are looking for a Work Planner Construction.

You will work in the Work Planning team with a head and fellow Work Planner’s and MEP and also collaborate with architectural draftsmen. As a Work Planner Construction, you are the technical conscience in the development, design and realisation phases and work on projects with social impact.

Responsibilities of the Work Planner Construction:

 •  Independently prepare and maintain work schedules for the projects based on the project schedules;
 • Drawing up order material lists and capacity planning for installation engineering personnel;
 • Preparing and purchasing materials and/or work to be subcontracted;
 • Coordinating work with engineers, suppliers and subcontractors;
 • Monitoring the correct and timely provision of data to suppliers and subcontractors;
 • Assessing drawings and technical descriptions belonging to the project;
 • Compiling the construction file with production and assembly documentation and ensuring that the correct working drawings are in the production hall and on the building site;
 • Signalling contract variations orders and drawing up (or having drawn up) variation proposals;
 • Managing the existing and drawing up new material specifications;
 • Drawing up and monitoring inspection and validation plans.
 • Maintaining contacts with and engaging suppliers and subcontractors at home and abroad;
 • Taking care of project administration (work files) from order receipt to delivery and revision;
 • Requesting and obtaining certificates from subcontractors and suppliers for delivery;
 • Identifying which existing modules are suitable for renewed project deployment and which need maintenance or renovation.

Benefits of working for Q-bital include:

 • An international, challenging and dynamic working environment
 • Market-based and competitive salary
 • Good secondary employment conditions
 • The work mentality (‘can do’ approach) of a small company with the security of a large company

Required conditions to the Work Planner Construction:

 • HBO work and thinking level, direction construction or installation technology
 • Experience as a Work Planner construction, ideally at least 3 years
 • Good Office 365 skills, especially Excel
 • Fluent Dutch and, preferably, good command of English

For more information or to apply for this opportunity, submit your CV and covering letter, including salary expectations to: careers@q-bital.com

Apply here

Closing date: 27 January 2023

We aspire to have a diverse and inclusive workplace and strongly encourage suitably qualified applicants from a wide range of backgrounds to apply and join our team.