Flexible Healthcare Spaces-leverantören Q-bital Healthcare Solutions kommer att stå värd för en roadshow-turné i Sverige i slutet av augusti 2022. Turnén, skapad i samarbete med Merivaara, Avidicare och Chromaviso, kommer att resa till nio olika platser i södra Sverige under en tvåveckorsperiod.

Q-bital lanserades officiellt i Sverige tidigare i år efter ett framgångsrikt projekt på Länssjukhuset Norra Älvsborg (NÄL), Trollhättan och dessutom visade vi våra lösningar och kapaciteter på SAMTIT Kongress i april. Q-bital har framgångsrikt visat de flexibla fördelarna med att använda modulära Healthcare Spaces för att bibehålla och öka kapaciteten under perioder av renovering eller toppar i efterfrågan.

Designad med klinisk efterlevnad, säkerhet och slutanvändaren i åtanke, kommer den kliniska modulära anläggningen att ge besökarna en möjlighet att granska kvaliteten på Q-bitals modulära Healthcare Spaces i realtid. Rundturen kommer att göra det möjligt för besökaren att undersöka materialen som används för att skapa anläggningen och visualisera komplexa kliniska miljöer genom utplaceringen av den senaste medicinska utrustningen från Merivaara, Avidicare och Chromaviso i en byggd modulär operationssal.

Vårt erfarna team, Ove Almersson (Country Manager -Nordics) och Jeff Bagby (Business Development Manager – Nordics), kommer att finnas tillgängliga under hela roadshowen tillsammans med andra Q-bital-specialister och deras kunskap och erfarenhet av andra sjukhuskontrakt för att visa på vilka möjligheter som finns.

Turnén startar officiellt måndagen den 29 augusti 2022 och pågår till fredagen den 9 september 2022 och börjar i Halmstad. Platserna och datumen för roadshowen är:

 • 29 augusti – Halmstad
 • 30 augusti – Ljungby
 • 31 augusti – Växjö
 • 1 september – Kalmar
 • 2 september – Norrköping
 • 5 september – Västerås
 • 6 september – Karlstad
 • 7 september – Östra Sjukhuset
 • 8 september – Östra Sjukhuset
 • 9 september – Varberg

Lindsay Dransfield, Chief Commercial Officer för Q-bital: “Detta är mycket spännande nyheter för Q-bital och är en fantastisk möjlighet för vårdgivare att uppleva hur våra modulära anläggningar ser ut och känns. Det är ett tillfälle att höra vad andra vårdorganisationer har åstadkommit och hur Q-bital har stöttat i skapandet av kapacitet och nya möjligheter. Vi är glada över att samarbeta med svenska leverantörer, Merivaara, Avidicare och Chromaviso för att genomföra denna roadshow och ser fram emot att välkomna besökare till Healthcare Spaces Experience i augusti.”

Intresserad av att boka en visning? Kontakta info@q-bital.com för mer information.


 

We are delighted to announce the official tour of our modular Healthcare Spaces Experience.

Flexible Healthcare Spaces provider Q-bital Healthcare Solutions will be hosting a roadshow tour in Sweden at the end of August 2022. The tour, created in collaboration with Swedish healthcare providers Merivaara, Avidicare and Chromaviso, will travel to nine different locations in the south of Sweden over a two-week period.

Q-bital officially launched into Sweden earlier this year following a successful project at The Northern Älvsborg County Hospital (NÄL), Trollhättan and exhibited our solutions and capabilities at the SAMTIT Kongress in April. Q-bital has successfully demonstrated the flexible benefits of using modular Healthcare Spaces to maintain and increase capacity during periods of refurbishment or peaks in demand.

Designed with clinical compliance, safety and the end user in mind, the clinical modular facility will give visitors an opportunity to review the quality of Q-bital’s modular Healthcare Spaces in real time. The tour will enable the visitor to examine the materials used to create the facility and visualise complex clinical environments through the deployment of the latest medical equipment from Merivaara, Avidicare and Chromaviso experiencing, first hand, a built modular operating theatre.

Our experienced team, Ove Almersson (Country Manager -Nordics) and Jeff Bagby (Business Development Manager – Nordics), will be available throughout the roadshow together with other Q-bital specialists and their knowledge and experience of other hospital contracts to bring possibilities to life.

The tour officially starts on Monday 29th August 2022 and runs until Friday 9th September 2022 and will begin in Halmstad. The locations and dates for the roadshow are:

 • 29th August – Halmstad
 • 30th August – Ljungby
 • 31st August – Växjö
 • 1st September – Kalmar
 • 2nd September – Norrköping
 • 5th September – Västerås
 • 6th September – Karlstad
 • 7th September – Östra Sjukhuset
 • 8th September – Östra Sjukhuset
 • 9th September – Varberg

Lindsay Dransfield, Chief Commercial Officer for Q-bital said: “This is very exciting news for Q-bital and is a fantastic opportunity for healthcare providers to experience what our modular facilities look and feel like. It is an opportunity to hear what other healthcare organisations have achieved and how Q-bital has supported in the creation of capacity and capability. We are delighted to collaborate with Swedish suppliers, Merivaara, Avidicare and Chromaviso in bringing together this roadshow and look forward to welcoming visitors to the Healthcare Spaces Experience in August.”

Interested in booking a tour? Contact info@q-bital.com for more information.