Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Contact

Q-bital kommer att berätta sina flexibla vårdutrymmen på utställningen The Health & Medical Care of the Future.

25 - 26 January 2023
< Back to events
Träffa teamet i monter C:03, 25 - 26 januari 2023, Kistamässan, Stockholm.

Framtidens Hälso & Sjukvård är den största mötesplatsen för alla som leder, utvecklar och ansvarar för framtidens vård i Sverige.

Q-bital Healthcare Solutions kommer att visa hur man med hjälp av moderna tillverkningsmetoder otroligt snabbt kan förse vårdgivare med extra eller alternativa utrymmen.

The Health & Medical Care of the Future

I Sverige har Q-bital tidigare försett Skåne universitetssjukhus med ett operationssalskomplex med en yta på 324 m², med ytterligare två operationssalar och ett förberedelserum, som byggts för att uppfylla de strängaste kraven för ortopediska högriskprocedurer. Detta levererades inom tio månader, trots att anläggningen måste integreras med den befintliga operationsavdelningen på sjukhusets tredje våning.
(Läs mer här)

Dessutom levererade Q-bital Healthcare Solutions fyra fullt utrustade operationssalar inom bara sex månader till Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan. Dessa ersatte några av de befintliga operationssalarna under ett stort renoveringsprojekt. (Läs mer här).

Q-bital är ett globalt företag som framgångsrikt har genomfört hundratals installationer, med hjälp av mobila anläggningar som kan implementeras inom några veckor eller modulbyggnader som kombinerar designflexibilitet med snabb konstruktion, vilket innebär att ett skräddarsytt kirurgiskt komplex eller en komplett endoskopiavdelning kan vara i drift inom några månader efter den första förfrågan. Fler fallstudier finns här.

Q-bital erbjuder en miljövänlig lösning. När behoven förändras kan de mobila anläggningarna flyttas eller bytas ut.  Modulbyggnader, som internt inte går att skilja från traditionellt byggda sjukhus, kan lätt omplaceras eller avlägsnas och användas i en annan byggnad.

Q-bital Healthcare Solutions will be talking about its flexible Healthcare Spaces at The Health & Medical Care of the Future exhibition

Meet the team at Stand C:03, 25 - 26 January 2023, Kistamässan, Stockholm.

Framtidens Hälso & Sjukvård (The Health & Medical Care of the Future
) is the largest meeting place for everyone who leads, develops and is responsible for the care of the future in Sweden.

Q-bital will be demonstrating how, using modern methods of construction, it can provide healthcare providers with additional or alternative space, incredibly quickly.

Previously, in Sweden, Q-bital has provided Skane University Hospital with an Operating Theatre complex with a footprint of 324m², providing two additional operating rooms and a preparation room, built to meet the strictest requirements for high-risk orthopaedic procedures. This was delivered within ten months, despite the facility needing to be integrated with the existing OT department on the third floor of the hospital. Read more here.

Also, Q-bital Healthcare Solutions delivered 4 fully equipped rooms within just six months to Norra Älvsborg County Hospital in Trollhättan. These were replacing some of the existing operating rooms during a major three-year renovation project. Read more here.

Q-bital is a global company that has successfully completed hundreds of installations, using mobile facilities, which can be implemented within weeks, or modular buildings which combine design flexibility with quick construction, meaning a tailor- made surgical complex or complete endoscopy suite can be operational within a few months of the initial enquiry. Further case studies can be found here. Q-bital provides an environmentally friendly solution. As requirements change, mobile facilities can be moved or swapped.  Modular buildings, which internally are indistinguishable from traditionally built hospitals, can be easily repurposed, or removed and used in another development.

Share this:

You may also like...

Come and visit us at stand B07:42 for your chance to take home Swedish artist Michael Thornqvist's new creation

Visit us on stand B07:42 and you may leave with a work of art inspired by the healthcare facilities built by Q-bital Healthcare Solutions
Read more

We're exhibiting at Mötesplats Samhällssäkerhet 

We're proud to be exhibiting at Mötesplats Samhällssäkerhet together with our partners, IRO Rescue.
Read more

Q-bital Healthcare Solutions is bringing a mobile operating theatre to SAMTIT Kongress 2024

We're proud to be exhibiting at SAMTIT Kongress 2024, and will be bringing with us a mobile operating theatre
Read more
EU
APAC

Q-bital Healthcare Solutions
Unit 1144 Regent Court, The Square, Gloucester Business Park, Gloucester, GL3 4AD

crossmenu